Studijski boravak

DVOSTRUKO FINANCIRANJE
Studenti ne mogu dobiti financijsku potporu - grant u sklopu programa Erasmus+ ukoliko će njihov boravak u inozemstvu biti dodatno financiran iz sredstava koja potječu iz Europske unije. Pod dvostrukim financiranjem ne smatraju se nacionalne, lokalne ili druge stipendije koje se inače dodjeljuju studentima za redovan studij na matičnoj visokoškolskoj ustanovi.

KOLIKO PUTA MOBILNOST?
Tijekom studija studenti mogu biti korisnici financijske potpore za mobilnosti do ukupno 12 mjeseci na svakoj razini studija (preddiplomski uključujući short cycle (EQF razine 5 i 6), diplomski (razina 7), doktorski (razina 8)), neovisno o tome koliko puta.

ŠKOLARINA I OSTALE NAKNADE
Erasmus+ studentima ne smije se naplaćivati školarina na inozemnim ustanovama kao niti bilo kakve druge naknade koje se ne naplaćuju niti matičnim studentima.

Studenti ostaju upisani na svoje matično visoko učilište za vrijeme trajanja razdoblja mobilnosti i dužni su nastaviti plaćati školarinu ukoliko spadaju u kategoriju studenata koji sami financiraju svoj studij.

ERASMUS STUDENTI BEZ FINANCIJSKE POTPORE (ZERO-GRANT STUDENTS)
Ovaj pojam odnosi se na studente koji imaju status Erasmus+ studenta jer udovoljavaju svim potrebnim uvjetima, ali ne primaju financijsku potporu.

FINANCIJSKA POTPORA
Financijska potpora koja se dodjeljuje u sklopu programa Erasmus+ zamišljena je kao dodatak (potpora) na troškove studiranja koje bi student imao i na matičnom sveučilištu, tako da nikako ne pokriva cjelokupni trošak boravka na inozemnom sveučilištu. Prije mobilnosti isplaćuje se 80% ukupnog iznosa, a po povratku s mobilnosti, u slučaju ispunjenja svih obveza, ostatak potpore sukladno broju dana na mobilnosti.

Konačan iznos financijske potpore određuje Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU) i to na sljedeći način:

mobilnost prema državi viših troškova života: studenti će primiti višu financijsku potporu
mobilnost prema državi sličnih troškova života: studenti će primiti srednje visoku financijsku potporu
mobilnost prema državi nižih troškova života: studenti će primiti nižu financijsku potporu
 

Od ak. god. 2018./2019. programske zemlje podijeljene su u sljedeće tri skupine:

 

Brojna sveučilišta zahtijevaju potvrde o znanju stranog jezika za Erasmus+ studente. Uglavnom se radi o engleskom, a nerijetko i jeziku države u koju se dolazi. Studenti su dužni informirati se o jezičnim kompetencijama koje prihvatna ustanova zahtijeva.

Svi studenti kojima je radni jezik mobilnosti engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski, nizozemski, poljski, portugalski, švedski, češki, danski, grčki mađarski, finski, bugarski, rumunjski, slovački i hrvatski obvezni su prije odlaska i po povratku s mobilnosti pisati online test procjene jezičnih kompetencija (osim ako im je jezik mobilnosti materinski). Rezultati online jezične procjene nisu uvjet za odlazak na mobilnost, a na uvid ih imaju student i matično visoko učilište. 

Ukoliko student želi, matično visoko učilište, kako bi pomoglo u pripremi za aktivnost mobilnosti, studentu može dodijeliti besplatan online jezični tečaj na radnom jeziku - jeziku poduke.

Ako je pri prvoj procjeni postigao razinu poznavanja radnog jezika između B2 i C2, student može koristiti jezični tečaj na radnom jeziku ili ima mogućnost pratiti jezični tečaj na lokalnom jeziku (jeziku zemlje u koju odlazi, ako je on različit od radnog jezika).

OBVEZE STUDENTA PRIJE MOBILNOSTI
proučiti internetske stranice inozemnog sveučilišta, informirati se o roku za prijavu
u suradnji s ECTS povjerenikom svoje sastavnice sastavit LA - Learning Agreement (Sporazum o priznavanju razdoblja mobilnosti), a kojeg potpisuju student, odgovorna osoba na sastavnici (ECTS povjerenik, voditelj studija, Erasmus koordinator isl.) te prihvatna ustanova
sklopiti Ugovor o studijskom boravku sa Sveučilištem
sklopiti policu osiguranja/dobiti europsku karticu zdravstvenog osiguranja 
 

OBVEZE STUDENTA PO POVRATKU NA MATIČNO UČILIŠTE
Po povratku s inozemnog visokog učilišta/organizacije studenti su dužni matičnom visokom učilištu dostaviti:

Presliku LA i izmjenu u LA
Izjavu inozemne visokoškolske ustanove - Certificate of Arrival and Departure
Prijepis ocjena - Transcript of Records (popis svih kolegija koje je student pohađao s pripadajućim ocjenama tj. popis ECTS bodova za izvršene aktivnosti)
Završno izvješće - Final form student putem poveznice koju zaprimi na svoj e-mail ispunjava Završno izvješće na mrežnoj stranici EU Commission
Izvješće mentora u slučaju pisanja završnog/diplomskog rada / doktorske disertacije (pdf / doc)

STUDENTI SLABIJEG SOCIOEKONOMSKOG STATUSA

Studenti slabijeg socioekonomskog statusa imaju mogućnost dobiti dodatna financijska sredstva u iznosu od 200 EUR za odlazak na mobilnost. 

Pri odabiru studenata koji zadovoljavaju kriterije za dodatnu potporu za studente slabijeg socioekonomskog statusa, u izračun prosječnog mjesečnog prihoda po članu zajedničkog kućanstva uračunava se i oporezivi i neoporezivi dohodak (prihod). 

Popis svih neoporezivih dohodaka je dostupan na poveznici http://www.zakon.hr/z/85/Zakon-o-porezu-na-dohodak

Studenti koji se prijavljuju na Natječaj za mobilnost u svrhu studijskog boravka dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

1. Popunjen i potpisan Prijavni obrazac (Application form)

2. Životopis na engleskom jeziku (Europass CV obrazac)

3. Prijepis dosadašnjih ocjena i ostvarenih ECTS bodova ovjeren u referadi matične sastavnice na hrvatskom jeziku

4. Motivacijsko pismo na engleskom jeziku (do 300 riječi)

5. Dokaz o znanju stranog jezika (prijepis ocjena, potvrda škole stranih jezika ili svjedodžba srednje škole)

6. Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama, ako je primjenjivo